Native library ad5d9aaa391acce1564e41b8e0e087d70129746f1dd17a185844a445f3a73531

Names

libvoAudioFR_OSMP.so

Metadata

Namevalue
pathlib/armeabi/libvoAudioFR_OSMP.so
md57615175a2bcb79647fc573d8fd949b48
ctime
size

0 special capabilities

Name
CvoBaseObject
CDllLoad
_VONS_voAudioFR::ape_reader
_VONS_voAudioFR::voCBaseFileOP
_VONS_voAudioFR::DDqjQiEHRCuIFnMcfATtuF
_VONS_voAudioFR::FWznyPLEWxbitLJIRXGgmK
_VONS_voAudioFR::nfUOqCtaRkxRybNrryzryl
_VONS_voAudioFR::NZwsIuqVGlJciOCazSABTB
_VONS_voAudioFR::BAKyFHzpFBnKIXuIMeEQvGH
_VONS_voAudioFR::BGqtroyawehRcBJVAsOKCFr
_VONS_voAudioFR::BGuxJQQAEqhgYVFJBvpguKD
_VONS_voAudioFR::BKgDQWzfGsTPNjTMIyDEKHN
_VONS_voAudioFR::BueUQDFjJJfXIZWQPzutmPk
_VONS_voAudioFR::BvwVXVUMLeXxCXiWzBGOYkk
_VONS_voAudioFR::BYHQfmlNCePMPlyHyLtXFvk
_VONS_voAudioFR::CAunwfulBNUVywFWFOmzvUS
_VONS_voAudioFR::CbsMaKQynTlulPZNhqPUHBt
_VONS_voAudioFR::CCypvJfwVbFamhWEXDaivft
_VONS_voAudioFR::CEyuDaNNeAwsplKmtjSDNVR
_VONS_voAudioFR::CGzcNncHfKpbOzQssvYudUy
_VONS_voAudioFR::ChszPqXzdcgAjSYftKrOuoN
_VONS_voAudioFR::CJHbsauYvluIedarHngEBJG
_VONS_voAudioFR::CJRUikDFiufxlNXvtzNvZMo
_VONS_voAudioFR::ClAucNHRoPQXPeRIlaTjozL
_VONS_voAudioFR::CLFrPIjBnUTjHBzsJTFWwWc
_VONS_voAudioFR::CMsVthvFXKdvbIEtqBuWTtD
_VONS_voAudioFR::CqcOiWBVCbYkBPRUKGUYEiT
_VONS_voAudioFR::CTGqmXLWPBxvOKAEvjfscxg
_VONS_voAudioFR::CxlCfPHUYUrpiunGjdohfpF
_VONS_voAudioFR::DbpJkPKGCiezWHSMbipJEqp
_VONS_voAudioFR::DlKWbwajEGmuFqFDaAhXuCB
_VONS_voAudioFR::DRcfoKajMEnQiaVwfrMBKAE
_VONS_voAudioFR::DWtiCqCRppDkRCGMINKyDBr
_VONS_voAudioFR::EJhrCQejqveSjZVYaPrACHJ
_VONS_voAudioFR::EnujyHwSjyQmOKIjPNcWMNE
_VONS_voAudioFR::EoqEvAWugedoSWOFlCAjdgn
_VONS_voAudioFR::EPkTNSbHdBAsVKMKTEWnJHN
_VONS_voAudioFR::EULpKbzHchCRvQldtohoObc
_VONS_voAudioFR::ExrLDTntBcbojhNvffJtIYD
_VONS_voAudioFR::FexcHtsFaaPonyEYVbpwfNb
_VONS_voAudioFR::FFRocWFsOCwlzgAsTkrdoks
_VONS_voAudioFR::FgekhFstGKElqVQCLpODVPt
_VONS_voAudioFR::FGVUEUlpHOxjnpvHFDEhGaj
_VONS_voAudioFR::FmyklGJyiSFFHdSgvUEbpGL
_VONS_voAudioFR::FnTJdsfxccDEgqLHzoQvitN
_VONS_voAudioFR::FSiqsKvUEBJSnTDQJAKxNUg
_VONS_voAudioFR::FSjnMtqJZSWEXHOutneBdvB
_VONS_voAudioFR::FtKobzHEZncjiFgmssxrkjJ
_VONS_voAudioFR::FvozsMNmEpzmWPuqGhljcpg

APKs and Viruses using this library

APKs

Lib name Label Package Source Detection Date
libvoAudioFR_OSMP.so Movies Anywhere com.moviesanywhere.goo apkmirror 2018-11-07 04:19
libvoAudioFR_OSMP.so Movies Anywhere com.moviesanywhere.goo apkmirror 2018-10-31 09:32
libvoAudioFR_OSMP.so Movies Anywhere com.moviesanywhere.goo apkmirror 2018-10-31 08:41
libvoAudioFR_OSMP.so Movies Anywhere com.moviesanywhere.goo apkmirror 2018-10-31 04:18
libvoAudioFR_OSMP.so Movies Anywhere com.moviesanywhere.goo apkmirror 2018-10-31 01:06
libvoAudioFR_OSMP.so Movies Anywhere com.moviesanywhere.goo apkmirror 2018-10-30 10:35
libvoAudioFR_OSMP.so Movies Anywhere com.moviesanywhere.goo apkmirror 2018-10-30 10:10
libvoAudioFR_OSMP.so Movies Anywhere com.moviesanywhere.goo apkmirror 2018-06-21 07:30
libvoAudioFR_OSMP.so Movies Anywhere com.moviesanywhere.goo apkmirror 2018-06-21 04:18
libvoAudioFR_OSMP.so Disney Movies com.disney.disneymoviesanywhere_goo uptodown 2018-10-24 01:04

Virus

Lib name Label Package Detection Date

APKs and Viruses using similar library

APKs

Lib name Label Package Source Detection Date
libvoAudioFR_OSMP.so ESPN Play com.espn.espnis uptodown 2018-11-07 07:09
libvoAudioFR_OSMP.so ESPN Play com.espn.espnis uptodown 2018-11-07 07:09
libvoAudioFR_OSMP.so AT&T U-verse com.att.android.uverse apkmirror 2018-10-31 05:25
libvoAudioFR_OSMP.so AT&T U-verse com.att.android.uverse apkmirror 2018-10-31 05:25
libvoAudioFR_OSMP.so Digital Life com.att.digitallife.android.phone22 1mobile 2018-10-31 05:20
libvoAudioFR_OSMP.so Digital Life com.att.digitallife.android.phone22 1mobile 2018-10-31 05:20
libvoAudioFR_OSMP.so Digital Life com.att.digitallife.android.phone22 1mobile 2018-10-31 05:20
libvoAudioFR_OSMP.so Movistar Play cl.movistarplay uptodown 2018-11-08 12:29
libvoAudioFR_OSMP.so ITV Hub air.ITVMobilePlayer uptodown 2018-11-08 12:21
libvoAudioFR_OSMP.so ITV Hub air.ITVMobilePlayer uptodown 2018-11-08 12:21
libvoAudioFR_OSMP.so The CW com.cw.fullepisodes.android uptodown 2018-10-31 04:12
libvoAudioFR_OSMP.so The CW com.cw.fullepisodes.android uptodown 2018-10-31 04:12
libvoAudioFR_OSMP.so Fios Mobile com.verizon.fiosmobile apkmirror 2018-10-31 03:24
libvoAudioFR_OSMP.so LINE Player com.naver.android.lineplayer apkpure 2018-10-31 02:32
libvoAudioFR_OSMP.so LINE Player com.naver.android.lineplayer apkpure 2018-10-31 02:32
libvoAudioFR_OSMP.so AT&T U-verse com.att.android.uverse apkmirror 2018-10-31 06:31
libvoAudioFR_OSMP.so AT&T U-verse com.att.android.uverse apkmirror 2018-10-31 06:31

Virus

Lib name Label Package Detection Date

Version: 2019-10-17 23:39:42